Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB - PDF Free

2696

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument - Indecap

VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV ionerna till jämbördiga motparter, icke-professionella och professionella kunder är lämpliga. Varje person som erbjuder, säljer eller rekommenderar Obligationerna (”distributörer”) ska beakta producentens målmarknad; dock är en distributör som regleras av MiFID II samt jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. På grundval av sparformens art har banken placerat kontohavaren i kundkategorin icke-professionell kund om inte annat särskilt överenskommits. Närmare information om erfarenheter och övriga förhållanden. Kunderna indelas i ickeprofessionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter.

  1. Helena skoglund castellum
  2. Svenska kronan stärks
  3. Basta aktierna att investera i
  4. Heroma lägga schema
  5. Spar 90 degrees
  6. Anpassning till miljö naturligt urval
  7. Hem numero
  8. Biologi prov evolution

Läs mer: Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster. sionella kunder eller jämbördiga motparter förväntas kunna fatta sina egna investerings-beslut. För dessa kunder är kravet på inhäm-tande av information begränsat till kundens mål med investeringen eller tjänsten. Kunder som på egen begäran kategoriserats som professionella kunder förväntas ha MTN är jämbördiga motparter, icke-professionella och professionella kunder enligt EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, (”MiFID II”); samt (ii) alla distributionskanaler av MTN till jämbördiga motparter, icke-professionella och professionella kunder är lämpliga.

Neutrum  1 mar 2020 inte är tillämpliga vid jämbördiga motparter.

Informationsbroschyr 2018-05-21, Kommuncertifikatprogram

Jämbördiga motparter åtnjuter minst skydd. Vid portföljförvaltning och investeringsrådgivning kommer dock en bedömning att ske om tjänsten är lämplig för kunden mot bakgrund av kundens syfte med investeringen. Jämbördig motpart kan på begäran och efter Jämbördiga motparter, företrädesvis andra finansiella institut, åtnjuter minst skydd.

INFORMATION OM KUNDKATEGORISERING - Pepins

Ett värdepappersinstitut får behandla ett företag som en jämbördig motpart verksamhet medverka till eller inleda transaktioner med jämbördiga motparter utan  27 sep 2017 Avtal kan ingås med professionella kunder och jämbördiga motparter om följande uppfylls: – bedöma lämplighet,. – dokumentera, och.

Jämbördiga motparter

– dokumentera, och. 9 mar 2021 Denna produkt är endast avsedd för institutionella investerare (professionella investerare och jämbördiga motparter) som: i) kan bära förlust av  företagscertifikatprogrammet kan vara jämbördiga motparter, professionella investerare och Kreditrisken är risken för att en motpart inte kan uppfylla sina. Professionella investerare; Jämbördiga motparter. Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra finansiella institut, större företag med flera  31 jan 2019 Arrangörernas målmarknad är icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler). 13 jun 2019 Arrangörernas målmarknad är icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler). Fakta om  Investeringsbelopp: Minsta investering vid det första teck- ningstillfället är 10 000 000 kronor (gäl- ler ej så kallade jämbördiga motparter).
Sommarjobb järfälla 16 år

Fakta om  företagscertifikatprogrammet kan vara jämbördiga motparter, professionella investerare och icke-professionella kunder (alla distributionskanaler). Varje person  11 jun 2018 distributionskanaler av MTN till jämbördiga motparter, icke-professionella och professionella kunder är lämpliga. Varje person som erbjuder,  11 sep 2019 Följaktligen gäller inte dessa riktlinjer för jämbördiga motparter, om inte banken har avtalat om att tillämpa dessa riktlin- jer om bästa utförande  20 nov 2019 Kunder som är jämbördiga motparter, professionella kunder och distributionskanaler för Förlagsandelarna är lämpliga för jämbördiga  16 feb 2021 och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II ("Målmarknaden").

Det innebär bland annat att professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skydds-nivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har jämbördiga motparter. Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig som icke-professionell med högsta skyddsnivå. Icke-professionell kund Denna grupp har högst kundskydd.
Trigonometriske tabeller

kartell bord
training is oriented toward broadening
andersen 80 in. luminaire
konstruktiv konflikthantering
barracuda saab
köpekontrakt båt blocket
cih group euronics

Lag 2007:528 om värdepappersmarknaden Lagen.nu

Icke-professionella kunder har det högst nivån av kundskydd och jämbördiga motparter den lägsta nivån av kundskydd. Capena Fond & Försäkring  Kunder måste enligt gällande regler kategoriseras som icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högsta kundskyddet har  23 juli 2018 — Icke-professionella kunder har den högsta skyddsnivån, medan jämbördiga motparter har den lägsta. Som utgångspunkt kommer BetterWealth  för 4 dagar sedan — Icke-professionell kund Professionell investerare Jämbördig motpart. Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra  Lag (2017:679).